All posts in augusti 2018

Metal Prayer Day 2018

Det har åter blivit dags för Metal Prayer Day och i år kommer den att hållas i Småland, närmare bestämt i Bredaryd.

Lördagen den 17:e november kl. 15.00 är ni alla varmt välkomna till Bredaryds Missionsförsamling, Norregårdsvägen 27, Bredaryd. Det kommer i vanlig ordning vara en dag där vi ber om att Guds rike ska få framgång i metalvärlden, bön för kristna metalband och musiker, kristna metalorganisationer samt Metalbiblen. Det kommer att vara med ett lovsångsteam från församlingen och vi avslutar bönedagen med att fira nattvard tillsammans. Det kommer också att serveras fika.

I år arrangeras Metal Prayer Day av Metal Sanctuary tillsammans med Bredaryds Missionsförsamling.

Varmt välkomna!

Kallelse till årsmöte 2018 (ändrad tid)

Medlemmar i föreningen Metal Sanctuary kallas härmed till årsmöte.

Datum: lördagen den 1/9 2018

Plats: Halvarbodavägen 12, Glanshammar (Örebro)

Tid: 15.00 (observera ändrad tid)

Dagordning för mötet:

1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av mötesordförande.
5. Val av mötessekreterare.
6. Val av två (2) justeringspersoner att justera mötesprotokollet samt agera rösträknare.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret.
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.

12. Val av:
a) Föreningens ordförande, tillika styrelsen ordförande.
b) Val av vice ordförande, tillika styrelsen vice ordförande.
c) Val av kassör.
d) Val av sekreterare.
e) Val av antal övriga styrelseledamöter.
f) Val av antal suppleanter
g) Val av ledamöter till styrelsen.
h. Val av suppleanter till styrelsen.
i. Val av rangordning för suppleanters inträdande som röstberättigade vid styrelsemöte när ordinarie ledamot är frånvarande.
j. Val av revisor (i detta val får ej styrelsens ledamöter deltaga)
k Val av antal ledamöter i valberedningen.
l. Val av ledamöter till valberedningen var av en sammankallande.

13. Behandling av förslag som väckts av styrelse eller inlämnats till styrelsen av medlem senast två veckor före mötet.
14. Övriga frågor.
15. Mötet avslutas.